ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 23 เมษายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ตามที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต โดยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับสมัคร  ทุนการศึกษาเพชร  พระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2562   ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่มอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มจธ. โดยอาจารย์และนักวิจัยสามารถนำทุนดังกล่าวไปสรรหาและดึงดูดนักศึกษาใหม่ให้มาศึกษาในคณะต่างๆ และร่วมทำวิจัยกับกลุ่มวิจัยตาม Strategic  Research  Themes        โดยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  จำนวน 7 ทุน  ทั้งนี้รายละเอียดและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา2562  โดยมีขั้นตอนการขอรับทุน ดังนี้

1. อาจารย์/นักวิจัยแจ้งให้นักศึกษาผู้ขอรับทุนกรอกใบสมัครขอรับทุน โดยสามารถ Download ใบสมัคร  ดังแนบนี้ิหรือดูได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/rippc/download.htm  
2. อาจารย์/นักวิจัยนำเสนอความคิดเห็นลงในใบสมัครทุนของนักศึกษา  พร้อมลงนามเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ผู้แนะนำ
3. ส่งใบสมัครฯ ให้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562  เพื่อรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
4. กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ( กำหนดการตามที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินกำหนด)

ทั้งนี้การรับสมัครนี้จะรับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติเพียงรอบเดียวเท่านั้น  และผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านwebsite สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แบบฟอร์ม
  > poster
  > ประกาศ
  > form

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next