ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 05 มิถุนายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
   1. ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
   2. กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
   4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
   5. เป็นผู้มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
  
   ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://1th.me/6DaD และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next