ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562


           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครทุน
ผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่
1/2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          2) มีความประพฤติดี

          3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้า จะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมผู้ที่สมัครทุนภาควิชาคณิตศาสตร์
          1) ถ้าสมัครเป็น Super TA ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี จับประเด็นสำคัญได้ดี

          2) ทั้ง Super TA และ TA ต้องไม่เคยติด F  ในวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เป็นวิชาพื้นฐาน)

3.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

3.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์  ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
          3.2 ภาควิชาฟิสิกส์  ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
          3.3 ภาควิชาเคมี     ทุนผู้ช่วยสอน
          3.4 ภาควิชาจุลชีววิทยา  ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

สมัครได้ที่  https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-home 
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next