ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัคร เสนอชื่อ บุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัคร เสนอชื่อ บุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562
โดย : สำนักงานอำนวยการ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 0 2470 8035, 8046

     มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัคร เสนอชืื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

      ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 35 และมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

     การเสนอชื่อ 

     1. ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ

     2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องเป็นพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองงานแล้ว หรือข้าราชการ ดังไฟล์รายชื่อที่ได้ประกาศไว้บน website : www.kmutt.ac.th

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmutt.ac.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ  โทร. 0-2470-8035, 8046 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 หรือส่งทาง e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562  ในเวลาทำการ

     เพิ่มช่องทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ link : https://bit.ly/2JdA3uw  เอกสารประกอบข่าว
  > 1. ประกาศ มจธ. รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
  > 2.ใบสมัครผู้อำนวยการ
  > 3.และ 4. ใบเสนอชื่อและตอบการทาบทาม
  > 5.ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ฯ พ.ศ. 2547
  > 6.รายชื่อข้าราชการและพนักงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแลฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next