ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 05 สิงหาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
เวลา 8.30-11.00 น. ปฐมนิเทศระดับคณะ ฯ ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และเวลา 13.00-16.30 น.ปฐมนิเทศระดับภาควิชา

เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแนะนำนักศึกษา ได้รู้จักกับผู้บริหาร
ในระดับคณะ และภาควิชา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next