ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 09 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย หน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ https://goo.gl/M1j1uA 

ทั้งนี้ การพิจารณาทุนดังกล่าวมีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง สำหรับผู้ใช้ทุนในช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง         30 กันยายน 2563 สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการ ดังนี้ 1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ/ทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (สำหรับหน่วยงาน มจธ.) 2. Visiting Professor/ Distinguished Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor) พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD ในรูปแบบ .doc และ PDFตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผ่านคณะ/สำนัก มายังสำนักงานวิจัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อสำนักงานวิจัยฯ จะได้รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป โดยทาง สวนพ. ได้แนบเอกสารมาดังนี้ 
1. ข้อกำหนดสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished    
                  Visiting Professor) และโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)
2. แบบสมัครขอรับทุน (สำหรับอาจารย์/นักวิจัยที่ขอรับทุนกรอกข้อมูล)
3. Application Form for Visiting Professor and Distinguished Visiting Professor
 
รอบที่ 1 บัดนี้เป็นต้นไป-30 ส.ค.62
รอบที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63
 

หมายเหตุ หากส่งเอกสารไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป 

พิจารณา-ประกาศผล
ช่วงเดือน ต.ค.62
ช่วงเดือน มี.ค.63


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next