ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ : 02 มกราคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ


                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจ ใด้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 11 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th/

   
ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธฺเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชาเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next