ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and Innovation for a Digital Society"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and Innovation for a Digital Society"

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมมาธิราชร่วมกับ UNESCO Bangkok กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and innovation for a Digital Society" ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบเปิดและทางไกลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ SDG4 ทั้งนี้ เปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ Trends Analysis in Distance Lerning, Disruptive Innovations in Distance Learning, Subject-specific Research in Distance Learning และ Lifelong Skills Development for a Digital Society รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าวให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทราบทั่วกัน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://stouconference.stou.ac.th

ติดต่อสอบถาม โทร 02 504 7171


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next