ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

วันที่ : 12 มีนาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระกับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี และเภสัช
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจส่งบทความฉบับเต็มภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-423-9401-6 มือถือ 098-556-3776
เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next