ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

วันที่ : 19 มีนาคม 2562
โดย : มูลนิธิข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั ้งกระบวนการผลิตที่
เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั ้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-7620 หรือ 02942 7626 โทรสาร 029427621
Email : ricefoundthailand@yahoo.com

เอกสารโครงการ http://www.thairice.org/doc_dl/inno-contest-2562/rice-innovation2019.pdf


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ
  > เอกสาร
  > poster
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next