ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10

วันที่ : 21 มีนาคม 2562
โดย : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional Conference) และระดับชาติ (National conference) ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 10 (The 10 ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research) ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศได้แก่ 1)ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 2)การค้าการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ 3)ธุรกิจดิจิทัล 4)ธุรกิจบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5)นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่ายระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี อนึ่งท่าน หรือตัวแทนของหน่วยงาน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 สามารถติดต่อได้ที่ ID line: @GSC_ASEANCON, e-mail: ASEANCON@go.buu.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next