ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงาน กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สำนักงาน กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ

วันที่ : 01 เมษายน 2562
โดย : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ ๕๐๐ บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index

 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next