ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

วันที่ : 02 เมษายน 2562
โดย : ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” “Chinese-Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย ได้แก่

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: การลงทุน, การค้า, การเงิน และอีคอมเมิร์ซ (Economic cooperation: Investment, Trade, Finance and E-commerce)
ความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม: การขยายของเมือง และการลดความยากจน (Socio-cultural cooperation: Urbanization and Poverty Reduction)
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม(S&T cooperation: Human Capital and Innovation Development)
การประสานงานทางด้านนโยบาย การทูต และความร่วมมือด้านความมั่นคง(Policy Coordination, Diplomacy and Defense Cooperation)
การท่องเที่ยว, เกษตรกรรม และการคมนาคมในประเทศไทย (Tourism, Agriculture and Transportation in Thailand)
ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีน(The Overseas Chinese and Sino - Thai Exchanges)
ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน12-15 หน้า

ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com 


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next