ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

วันที่ : 03 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคลังสมองของชาติและหน่วยงานอื่นๆ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 6th Engagement Thailand annual Conference ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการขอตำปหน่งทางวิชาการได้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3,000 คน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagemen Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.engagementthailand.org/ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next