ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology

วันที่ : 03 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd International Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Multidisciplinary for Sustainable Education and Energy” ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย และส่งบทความได้ที่เว็บ http://utkcretech.rmutk.ac.th/  หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตุวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 1177 หรือทางอีเมล์ rdi@rmutk.ac.th อนึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยถือไม่เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next