ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

วันที่ : 29 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลันราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีข้อกำหนดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเผยแพร่และเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมในประเทศ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.aru.ac.th/ncsag2019/  

ปิดรับบทความ 6 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์/โทรสาร    : 035 276 577 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next