ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

วันที่ : 30 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน)

  ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่อยงาน ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้เป็นกลุ่มวารสารกลุ่ม 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะของการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  และท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร   :  043 754416


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > แผ่นพับ
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next