ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

วันที่ : 24 มิถุนายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ” โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ทักษะในการทำงานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย โดยมีหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ฝึกอบรมวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

                    การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบการคลัง และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019
 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์              : 0 2160 1341

E-mail                 : ird_ssru@ssru.ac.th
 


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next