ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และ สมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication) แก่อาจารย์ นักวิชาการ และ บุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสามสาขาวิชาการ ได้แก่   

 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง และ ผศ.ดร. วุฒิพงษ์ มหาคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. สาขาการแพทย์ โดย ศ.นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

3. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย รศ.ดร. มณีมัย ทองอยู่ และ รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (รายละเอียดการจัดประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)                

วช. พิจารณาเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน วช. จึงใคร่ขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าประชุม และไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  

 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการอบรมฯ และ ลงทะเบียนได้ที่  http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (E-mail: kittisak@kku.ac.th) 


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next