ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562
โดย : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้
1. เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน)
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน)
3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน)
4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน)

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศษสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร

จึงขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โทรศัพท์                 : 02 579 1336
โทรศัพท์มือถือ       : 081 303 3127, 081 869 2370


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next