ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน"

วันที่ : 06 กันยายน 2562
โดย : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. จะรวบรวมจัดทำ ทำเนียบองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน” เพื่อรวบรวมและจะทำทำเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี หรือ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ และประสานความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพิจารณาเสนอองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ติ (Best Pactice) ด้านการบริหารจัดกรทรัพยากรน้ำที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนินงานหรือรับทราบการดำเนินงาน โดยกรอกแบบฟอร์มและจัดส่งไปยังศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ สกนช. ทางโทรสาร/ปรษณีย์ หรือ Emai: enviowr@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 08 6717 6677 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next