ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. อาจารย์/นักวิจัย ที่ต้องการส่งข้อเสนอการวิจัยโปรดดำเนินการดังนี้
1.1 เตรียมตัวศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ตามประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ 
โดยส่งข้อเสนอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ซึ่งระบบจะเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
1.2 จัดทำเอกสาร RIPO-01 จำนวน 1 ชุด/1 โครงการย่อย โดยเอกสารงานจริยธรรมวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ethics.kmutt.ac.th/download/
1.3 ส่งไฟล์ข้อเสนอในรูปแบบ PDF ให้กับผู้ประสานงานคณะ/สำนัก/สถาบัน ภายในเวลาที่กำหนด
2. ผู้ประสานงานของคณะ/สำนัก/สถาบัน โปรดดำเนินการดังนี้ 
2.1 รวบรวมเอกสาร RIPO-01 และไฟล์ข้อเสนอจากอาจารย์/นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ 
2.2 บันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมดของหน่วยงานลงในแผ่นซีดี
2.3 จัดทำหนังสือนำส่งพร้อมสรุปข้อมูลชุดโครงการ โดยผ่านการลงนามจากคณบดี/ผู้อำนวยการ จำนวน 1 ชุด 

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นและส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมข้อเสนอการวิจัย ตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอการวิจัย และยืนยันการส่งคำของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) หากพ้นเวลาที่กำหนดจะขออนุญาตไม่รับขัอเสนอโครงการนั้น และสงวนสิทธิ์สำหรับโครงการที่ได้รับการยืนยันจากคณะ/สำนัก/สถาบัน เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณญาณี นาแถมพลอย  โทร. 02-470-9687


หมายเหตุ การประกาศโจทย์และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next