ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและบริการ ณ ศูนย์อาหาร มจธ.บางขุนเทียน ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและบริการ ณ ศูนย์อาหาร มจธ.บางขุนเทียน ประจำปี 2563

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562
โดย : สทภ.มจธ.บางขุนเทียน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและบริการ ณ ศูนย์อาหาร มจธ.บางขุนเทียน ประจำปี 2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 บัดนี้ การยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 ลำดับ (วัน เวลา ที่กำหนดให้เข้ารับการคัดเลือก) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารและสัมภาษณ์หากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารและสัมภาษณ์ มีรายนามดังนี้

ลำดับ

ชื่อผู้ประกอบการ

ประเภทร้านอาหาร

1.

นางสาวนุจรินทร์  อุดม

ก๋วยเตี๋ยวและอาหารเส้นทุกประเภท

2.

นายยุทธนา  แดงสงวนสุข

ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง อาหารจานเดียว

3.

นางสาววิลัย  เครือใย

เครื่องดื่ม/ขนม/ผลไม้

4.

นางศิวานันท์  โรจน์ชัยธนากิจ

ก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง

5.

นางดวงนุช  ตันตระกูล

ร้านสะดวกซื้อ

6.

นายแรม  บุญเลี้ยง

ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง

7.

นางสาวสายฝน ขาวล้ำเลิศ

เครื่องดื่ม/ขนม/ผลไม้

8.

นางสาวรัชนีวรรณ  รัศมีสุข

ข้าวราดแกง

9.

นางศรัญญา  พลีบัตร

อาหารตามสั่ง/ราดแกง (อิสลาม)

10.

นายชัยวัฒน์  ภูกัน

น้ำอัดลม Post-Mix (ผสมสด), น้ำดื่ม, น้ำสมุนไพร, เครื่องดื่มทั่วไปตามท้องตลาด

กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

- เวลา 10.00 น. – 12.00 น. การชิมอาหารโดยคณะกรรมการฯ

- เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป การสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการ ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข      

- ต้องส่งอาหารให้คณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาประเมินคะแนน

- ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบการ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next