ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3 นำโดย ดร.ปรัชญา เพียสุระ ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ  อาจารย์เจ้าหน้าที่  และผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็ฯในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ในเรื่องของความต้องการของสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะ ตอบโจทย์ภาคการศึกษาและภาคอุตสากรรมของประเทศไทย และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้อย่างเหมะสม


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next