ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อเครื่องกดและดึงชนิดความแม่นยำสูง ขนาด 50 kN (Precision Loading Device for 50 kN) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อเครื่องกดและดึงชนิดความแม่นยำสูง ขนาด 50 kN (Precision Loading Device for 50 kN) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 30 ตุลาคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องกดและดึงชนิดความแม่นยำสูง ขนาด 50 kN (Precision Loading Device for 50 kN) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.1 ชุดเกียร์ส่งกำลังและเฟรมปฏิกิริยา พร้อมกล่องควบคุมการทำงาน จำนวน 1 ชุด

1.2 คอมพิวเตอร์ประกอบการควบคุม จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 828,200 บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....................................

เป็นเงิน 791,800 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .......-........ บาท

3.1  ชุดเกียร์ส่งกำลังและเฟรมปฏิกิริยา พร้อมกล่องควบคุมการทำงาน จำนวน 1 ชุด 749,000 บาท

3.2 คอมพิวเตอร์ประกอบการควบคุม จำนวน 1 ชุด 42,800 บาท

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท โปรเจ็คมูฟ จำกัด

4.2 บริษัท เอ็น พี ที ซัพพลาย จำกัด

4.3 บริษัท เซนต์ มาสเตอร์(2011) จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวรัช ก้องกิจกุล

5.2 นางสาวพชวรรณ ดิษฐาเนตร เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง_เครื่องกดและดึงฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next