ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ : 05 มีนาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและประสานการทำงานของที่ปรึกษาต่างประเทศในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

1. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการทำงานของที่ปรึกษาจากต่างประเทศในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริหารวิชาการ อาทิ การสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆจากผู้บริหารและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม

2. ติดต่อประสานงานกับที่ปรึกษาจากต่างประเทศ สรุปข้อมูลเบื้องต้น และสนับสนุนการทำงาน ร่วมกับคณะทำงานและที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย

3. ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรม และจัดทำเอกสารตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนัดหมายประชุม การเขียนโครงการเพื่อทำกิจกรรมย่อยต่างๆ การเขียนรายงานการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการด้านพัสดุ เอกสารเบิกจ่ายของกิจกรรมในโครงการ

4. สนับสนุนการทำแผน-ผลการดำเนินงาน และแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายบุคคลและรายกิจกรรม

5. สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานปรับแต่งระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (System Configuration team) เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด

7. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะที่ต้องการ

สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ เข้าใจและสามารถทำงานเป็นทีม สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ภายใต้สภาวะที่มีความกดดัน และมีความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งทางด้านอารมณ์และทางความคิด มีทัศนคติดีต่อการทำงาน สามารถวางแผนการทำงาน และดำเนินตามแผนงานได้  

สามารถเริ่มงานได้ทันที

ทักษะที่ต้องการ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) กับที่ปรึกษาต่างประเทศได้สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ได้ดีมาก หรือโปรแกรมในระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานนวัตกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อ

คุณพรทิพย์ แสงสว่าง

02-470-9648

kirim@kmutt.ac.th หรือ pornthip.sae@mail.kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next