ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

วันที่ : 07 มิถุนายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้าใจและจริงใจ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจสำหรับผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ได้อย่างเหมาะสมและมีความแม่นยำสูง 
3. วางแผนคิดกลไก รูปแบบ และ/หรือ กลยุทธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด 
5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

คุณลักษณะที่ต้องการ
มีทัศนคติเชิงบวก ร่าเริง สดใสและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความกล้าคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย แม้อยู่ภายใต้สภาวะที่มีความกดดัน
เชื่อมั่นในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรและประเทศด้านเศรษฐกิจด้วยการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สำเร็จ

สามารถเริ่มงานได้ทันที

ทักษะที่ต้องการ และ/หรือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม เอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย งานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์สร้างฐานข้อมูล 


วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมบนขวา) และ Transcript มาที่ อีเมล :  ipu@kmutt.ac.th  
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.อมรรัตน์ หรือ ดร.จีสุดา โทร 02-470-9626 


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next