ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครพนักงานของสำนักเคเอกซ์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครพนักงานของสำนักเคเอกซ์

วันที่ : 04 กันยายน 2562
โดย : สำนักเคเอกซ์

1.       ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และสวัสดิการที่จะได้รับ

1.1   ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท

1)       Graphic Designer                                        จำนวน 1 อัตรา

2)       นักบริหารงานทั่วไป                                        จำนวน 1 อัตรา

           2.       หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ตามเอกสารแนบ

 3.       คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

     (1) มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

     (2) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

     (3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

                     (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                     (5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม

                     (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

                     (7) ไม่เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนด

                     (8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ

                     (9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                     (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น    เพราะกระทำผิดวินัย

2.2 เพศชายต้องผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และมีใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร

4. เอกสารประกอบการรับสมัคร

    4.1 ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

    4.2 สำเนาบัตรประชาชน

    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน             

    4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

    4.5 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา      

    4.6 หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กร หรือเอกสารหลักฐานอื่น

    4.7 ประวัติการทำงานโดยละเอียด

5. วัน เวลา การรับสมัคร

     ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 08.30 16.30 น. (ตามเวลาราชการ)

6. สถานที่รับสมัคร / สัมภาษณ์

                   สำนักเคเอกซ์ เลขที่ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 18 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  โทร: (+66)2 4707907  

7. การพิจรณาคัดเลือก

สำนักเคเอกซ์จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อดำเนินการพิจรณาคัดเลือกจาก

          7.1 ข้อมูลใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร

         7.2 คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกจะพิจารณาข้อมูลของผู้สมัคร ตามข้อ 7.1 และเอกสารประกอบการรับสมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุด และผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวเอกสารประกอบข่าว
  > รับสมัครงานพนักงานของสำนักเคเอกซ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next