ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

วันที่ : 06 กันยายน 2562
โดย : สำนักหอสมุด มจธ.

สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. นำเข้า จัดทำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันตามความต้องการ
3. รวบรวมสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ดีขึ้น
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. พร้อมปฏิบัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี สามารถติดต่อ/สื่อสารกับผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. อัตราเงินเดือน: ประมาณ 18,000-20,500 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เอกสารประกอบการสมัคร:
- หลักฐานทางการศึกษา
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
- ประวัติส่วนตัว
- สำเนาใบ สด.8 หรือ สด. 43 หรือหนังสือทางทหารที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร(เฉพาะเพศชาย)
- เอกสารรับรองผลงาน(ถ้ามี) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยื่นสมัครได้ที่
คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อีเมล: jeeragarn.sri@mail.kmutt.ac.th
โทร. 02-470-8228
ภายในวันที่ 15 ต.ค. 62 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.lib.kmutt.ac.th/?p=20911

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next