ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ > ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 1. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2553
 2. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 3. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550
 4. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2545
 5. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย เงินทดแทน พศ.2542
 6. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 7. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ.2544
 8. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย เงินบำเหน็จของพนักงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)
 9. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย เงินบำเหน็จของพนักงาน พ.ศ. 2541
 10. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2553
 11. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
 12. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2550
 13. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2550
 14. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การสรรหา การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นไมใช่
  ตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่2)
 15. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่
  ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2543
 16. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2542
 17. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือกและการประเมินพนักงานกลุ่มบริหารและสนับสนุนที่เป็น
  ผู้บริหาร ระดับ บ2 - บ4 พ.ศ.2552
 18. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยพิเศษพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 19. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยพนักงานสมทบซึ่งปฏิบัติงานใน มจธ. พ.ศ.2547
 20. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงาน พ.ศ.2544
 21. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
  ปฏิบัติงานใน มจธ. พ.ศ.2542
 22. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
 23. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยคณะกรรมการสวัสดิการประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
 24. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การกำหนดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2542
 25. ประกาศ มจธ. เรื่อง แนวทางดำเนินการในการทำงานข้ามหน่วยงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 26. ประกาศ มจธ. เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับเป็นพนักงาน
  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 27. ประกาศ มจธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
 28. ประกาศ มจธ. เรื่อง ประเภทและอัตราเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรพนักงาน พ.ศ. 2550
 29. ประกาศ มจธ. เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานแบบ
  ไม่ประจำและลูกจ้าง พ.ศ.2549
 30. ประกาศ มจธ. เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสมทบ (Adjunct Staff ) พ.ศ.2547
 31. ประกาศ มจธ.เรื่องการแต่งกายของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สตร
 32. ประกาศ มจธ. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้สิทธิบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543
 33. ประกาศ มจธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2541
 34. ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มจธ. ว่าด้วยประเภทและอัตราเงินสวัสดิการ
  การศึกษาของบุตรพนักงาน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2549
 35. ข้อกำหนดของคณะ กก. บริหารการเงินและทรัพย์สิน มจธ. ว่าด้วย ประเภทและอัตราเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
 36. ข้อกำหนด มจธ. ว่าด้วย อัตราค่าทดแทน
 37. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)

 

 

spacer