ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ > ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร
  1. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  2. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  3. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าศูนย์ พ.ศ.2547
  4. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
    ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547
  5. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
    เทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544
  6. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2543 และพ.ศ.2544
spacer