ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ > ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ
 1. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 2. ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 3. ข้อบังคับ มจธ. สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ. 2544
 4. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การบริหารจัดการธนาคารขยะแปรใช้ใหม่ (Recycle) พ.ศ. 2551
 5. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
 6. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2548
 7. ระเบียบ มจธ. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2550
 8. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
 9. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
 10. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนในการนำผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
 11. ประกาศ มจธ. ว่าด้วย การบริหารเงินและทรัพย์สินบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 12. ประกาศ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารเพื่อเข้าชำระค่าใช้จ่าย
  ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
 13. ประกาศ มจธ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 14. ประกาศ มจธ. เรื่องหลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 15. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา พ.ศ.2551
 16. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 17. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
 18. ประกาศ มจธ. เรื่อง การใช้สถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารของเอกชน พ.ศ.2550
 19. ประกาศ มจธ. เรื่อง การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานแบบไม่ประจำ
  และลูกจ้าง พ.ศ. 2549
 20. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
 21. ประกาศ มจธ. เรื่อง ประเภทค่ารับรอง พิธ๊การและการจัดเลี้ยงประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
 22. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อการรับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม
 23. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณท์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ฯ พ.ศ. 2547
 24. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ.2545
 25. ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม
 26. ประกาศ มจธ. เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการประเมินผลงาน พ.ศ. 2545
 27. ประกาศ มจธ. เรื่อง การเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
 28. ประกาศ มจธ. เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ในการแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ
 29. ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มจธ.ว่าด้วยประเภทและเงินสวัสดิการ
  ของบุตรพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
 30. ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มจธ.ว่าด้วย ประเภทและอัตราเงิน
spacer