ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
นักวิจัยและนักธุรกิจ
heading
> เกี่ยวกับงานวิจัย
> ผลงานวิจัย
> วารสารวิจัยและพัฒนา
> การถ่ายทอดเทคโนโลยี
> สืบค้นงานวิจัย
> สืบค้นเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
heading
> สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
> สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> ศูนย์วัตกรรมนโยบาย
> ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
> โชว์รูม หนึ่งคณะหนึ่งผลิตภัณฑ์
> ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
> ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
> ศูนย์นวัตกรรมระบบ
> ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 
> สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
> สวนอุตสาหกรรม
> สถาบันการเรียนรู้
> ศูนย์เครือข่ายวิจัยเพื่อการเรียนรู้
> ศูนย์วิทยบริการ
> ศูนย์การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
> สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
> ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
> โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง
> สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)
 
 
> คณะวิศวกรรมศาสตร์
> คณะวิทยาศาสตร์
> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
heading
> ข่าวเด่นมจธ.
> ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
> ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
> ประกาศหางาน
> RSS at KMUTT
> Research Spotlight
> จุลสาร วิจัยและนวัตกรรม มจธ. (Research & Innovation Bulletin)
heading
> ที่ตั้งและการเดินทาง
> รถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา
> ค้นหาบุคลากรและหน่วยงาน
> เว็บไซต์หน่วยงานในมจธ.
> หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน มจธ.
heading
  กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnerships Unit)
  โทร. (Tel) 0-2470-9625
  โทรสาร. (Fax) 0-2872-9083
  Email : ipu@kmutt.ac.th
 
  กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Unit)
  ดร.กัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ (Dr. Kanlayanee Thanhachaiboon)
  โทร. (Tel) 0-2470-9626
  โทรสาร. (Fax) 0-2872-9083
  Email : kanlayanee.mee@kmutt.ac.th