ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
imgae
นักศึกษาปัจจุบัน
heading
> ข่าว/ประกาศ
> ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
> ปฏิทินกิจกรรม
> ประกาศหางาน
> RSS at KMUTT
heading
  หลักสูตรปริญญาตรี
> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)
> ประเมินการสอนของอาจารย์
> ปฏิทินการศึกษา
> ตารางเรียน/ตารางสอบ
> ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบเดิม)
> อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา(สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียน)
> ทุนการศึกษา
> สืบค้นข้อมูลวารสารออนไลน์
> Applied Linguistics DB
> KMUTT Digital Library
> E-University
> แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
   
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)
> ประเมินการสอนของอาจารย์
> ปฏิทินการศึกษา
> ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบเดิม)
> Online Registration for JGSEE Student
> ทุนการศึกษา
> แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
heading
> เว็บเมลสำหรับนักศึกษา
> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account
> ลืมรหัสผ่าน Internet Account
> บริการอินเตอร์เน็ต
> บริการเครือข่าย Wireless LAN
> คู่มือการใช้งาน KMUTT Google Apps (KMUTT Google Apps Help Center )
> ตั้งค่า Mail Client แบบเข้ารหัส (SSL)
> ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
> การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
> จองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์(ห้องลานแดง)ผ่าน Website
> My English
> การฝึกงาน
> ห้องสมุด
> หอพัก
> สันทนาการ
> สวนธนบุรีรมย์
> รถโดยสารระหว่างวิทยาเขต
   
> สภานักศึกษา
> ชุมนุม, ชมรม
> สำนักหอสมุด
> งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
   
> รับเรื่องราวร้องทุกข์
> ไทยกระดาน
> ตรวจสอบจดหมายและพัสดุไปรษณีย์
> Lost and Found
heading
> โครงการแลกเปลี่ยน
> การแต่งกาย
> ห้องพยาบาล
> การประกันอุบัติเหตุ
> หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
heading
> ที่ตั้งและการเดินทาง
> การเดินทาง
> ค้นหาบุคลากรและหน่วยงาน
> เว็บไซต์หน่วยงานในมจธ.
> หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน มจธ.