ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ศักยภาพและความสำเร็จ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ศักยภาพและความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดหลักของมหาลัยเนื่องจาก
สังคมโลกและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลวัตสูงยิ่ง (Hyperchange Era) และมี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ตลอดเวลา หลักแห่งการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือการทำให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษา
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในฐานะปัจเจก กลุ่มที่ตนเองทำงาน และระบบที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง คิดเป็น
ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนประชาคมด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีการจัดตั้ง
สถาบันการเรียนรู้  เพื่อช่วยนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องให้สูงสุดตามศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทั้งมหาลัยให้การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วนตนเอง และทักษะเพื่อเพิ่ม
ความสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์ให้ปรับการสอนนักศึกษา (Teaching Oriented) ไปสู่การเรียนรู้ (Learning Oriented) ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
(Learner Centered Learning)

spacer
  • image
  • image
  • image