ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รายงาน
:: หน้าหลัก >เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย>รายงาน / เอกสารเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สารสนเทศ 2560 รายงานประจำปี 2559 Good University Report 2016
แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (ฉบับย่อ) รายงานมหาวิทยาลัยกับชุมชน
และสังคม ปี 2556 - 2557
KMUTT Prospectus แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (Road Map 2020)