ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บริการอินเทอร์เน็ต
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > สิ่งอำนวยความสะดวก > บริการอินเทอร์เน็ต

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ

สำหรับนักศึกษา
นักศึกษาใหม่จะได้รับ Account (Login Name) โดยอัตโนมัติหลังจากที่งานทะเบียน (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หรือสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก) ได้แจ้งให้กับทางสำนักคอมพิวเตอร์ทราบ ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องใช้ Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา การลงทะเบียน เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถรับ Account ได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ซึ่ง Account จะมีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำหรับบุคลากร
บุคลากรใหม่จะต้องมาติดต่อกับทางศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร ได้ที่ Download เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน/ข้าราชการด้วย 1 ใบ พร้อมทั้งลายเซ็นต์ผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการจัดส่ง Account ของท่านไปให้ที่ภาควิชา หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
ตั้งอยู่ อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 โดยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากร และนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์: 0-2470-8251-2 
โทรสาร: 0-2427-9061 (โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับ)


spacer
  • image
  • image