มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระพล พฤกษาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการโดยเลือกจากนักศึกษาเก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์
ศ. ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ กรรมการโดยเลือกจากศาสตราจารย์ขึ้นไป
รศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี กรรมการโดยเลือกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการโดยเลือกจากคณบดี
ดร. อรรณพ นพรัตน์ กรรมการโดยเลือกจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
นายสุเมธ ท่านเจริญ กรรมการโดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
* อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา กรรมการโดยเลือกตั้งจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช่อาจารย์
ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561