ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร. พจน์ สะเพียรชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระพล พฤกษาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการโดยเลือกจากนักศึกษาเก่า
ดร. สมยศ เด่นจิตเจริญ กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการโดยเลือกจากคณบดี
ดร. อรรณพ นพรัตน์ กรรมการโดยเลือกจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
นายสุเมธ ท่านเจริญ กรรมการโดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ดร. วรรณา เต็มสิริพจน์ กรรมการโดยเลือกตั้งจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช่อาจารย์
ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560