ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี
ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระพล พฤกษาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการโดยเลือกจากนักศึกษาเก่า
ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
ศ. ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ กรรมการโดยเลือกจากศาสตราจารย์
รศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี กรรมการโดยเลือกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการโดยเลือกจากคณบดี
ดร. อรรณพ นพรัตน์ กรรมการโดยเลือกจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
นายสุเมธ ท่านเจริญ กรรมการโดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ดร. ผ่องศรี เวสารัช กรรมการโดยเลือกตั้งจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช่อาจารย์
ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562