ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. หริส สูตะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระพล พฤกษาทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี
รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูนผลศักดิ์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
รองศาสตาจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
นางอัจฉรา จันทร์เจริญ กรรมการโดยเลือกจากนักศึกษาเก่า
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชิต เทอดโยธิน กรรมการโดยเลือกจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม เจริญเสียง กรรมการโดยเลือกจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร. สำเริง จักรใจ กรรมการโดยเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการโดยเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ลิ้มสุวรรณ กรรมการโดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ดร. วรรณา เต็มสิริพจน์ กรรมการโดยเลือกตั้งจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช่อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เลขานุการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559