ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ >ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
ดร.เกษรา วามะศิริ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาณี เลิศไตรรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
นายปวโรจน์ พานิชปฐม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย (พัสดุ)
นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารการจัดการน้ำ
ดร.วรินธร สงคศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร/
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ​ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
Asst.Prof.Dr.Hong-ming Ku ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
อาจารย์วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิจัย
ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร. ไพศาล สนธิกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาภิบาล
นางสาวธารทิพย์ ลิ่วเฉลิมวงศ์​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
นางดุจเดือน จารุกะกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ดร.ชเนนทร์ มั่นคง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
นายสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา
นางสาวสุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์บุษยา บุนนาค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย​ จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสวนอุตสาหกรรม
อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางปริญดา เจิมจาตุผล ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา
นางปราณี คงสาคร ผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มจธ.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
     
นางสาววิสา แซ่เตีย ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานอธิการบดีและ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
นายสมพร น้อยยาโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
นางสาวสำรวย แซ่เตียว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
นางสาววิภา รุ่งเรืองพลางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
นางสาวสุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
นางดาริษา สายปลื้มจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
นายผดุง บุญเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน
นายสุดเขต แจ้งกระจ่าง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
ดร.สรัญญา ทองเล็ก รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
นายสุวิชัย เศรษฐเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางพิชญ์สินี สุนทรวร รักษาการ​ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวศศิมา ยุวโสภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส สุวรรณยืน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง
ดร.ผ่องศรี เวสารัช รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
** อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก **   หัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน
นางสาวปนัดดา พ่วงพี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
นางสุจิตรา ไข่มุก หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561