ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน คณบดี
รศ. วารุณี แซ่เตีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบ
นาง เครือวัลย์ มณีวัต รักษาการเลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559