ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดี
รศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. นุชธนา พูลทอง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น.ส. กิตติมา ระดิ่งหิน รักษาการเลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561