ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ รองคณบดีด้านวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลเมธ อาปณิกานนท์ รองคณบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต วรรธนาภา รองคณบดีด้านวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร สุภสิทธิเมธี รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาและนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561