ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ดร. วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. Jonathan Hoyin Chan รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559