ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริการวิชาการ
จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช เลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561