ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ดร. กีรติ ตันเสถียร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติรัฐ นันสะอาง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช เลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560