ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจาร์บุษยา บุนนาค คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. วาริช ศรีละออง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559