ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย คณบดี
รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร. ตุลา จูฑะรสก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงพงา คุณจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559