ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมี
ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561