ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาคณบดีด้านการพัฒนาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิกร วงศธนวริศ รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง
ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนั่น สระแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาทิสส์ ทรงชน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองศาสตราจารย์ ดิลก ศรีประไพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชาย บุญโต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก พสุวัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
นางสาวสสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะ
คุณภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560