ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดี
อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์วาสนา เสียงดัง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุรัตน์ วรนิสรากุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก พสุวัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาทิสส์ ทรงชน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เปรมานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559