ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี
ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองคณบดีฝ่ายวางแผน
น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES WATSON TODD รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กษมาภรณ์ มณีขาว รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ดร.ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รักษาการประธานสายวิชาภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชูเดช รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
นางวันทนา เจริญราษฎร์ รักษาการเลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561