ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี
ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองคณบดีฝ่ายวางแผน
น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES WATSON TODD รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ดร.ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รักษาการประธานสายวิชาภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชูเดช รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
นางวันทนา เจริญราษฎร์ รักษาการเลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560