ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณา ศรีมาวิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์วิชัย กฤตประโยชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร. ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รักษาการประธานสายวิชาภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ชูเดช รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย เลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560