ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดี
นางสาววราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ. นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559