ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
อ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดี
อ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561