ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ คณบดี
อาจารย์ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร. อภิชาติ คณารัตนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
น.ส. ศุภดา เข็มทอง รักษาการเลขานุการคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559