ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี
ดร.กนกพร กังวาลสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561