ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ ผู้อำนวยการ
ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ประธานสายวิชาพลังงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี การีเวทย์ ประธานสายวิชาสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562