ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารบริหารสถาบันการเรียนรู้
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562